mail@paradox.ge
511-225-018;
saswavlo procesi
swavlebis Sesaxeb არქიტექტურა

-პროფესიული სწავლების სტუდია PARADOX Plus, ახორციელებს როგორც დასწრებით ასევე დისტანციურ სწავლებას. იმისათვის, რომ შეუერთდეთ სასწავლო პროცესს, აუცილებელია აირჩიოთ ერთ-ერთი სასწავლო პროგრამა

 • შენობის არქიტექტურული პროექტირება და ინტერიერის დიზაინი.
 • ArchiCAD შენობის პროექტირება და დიზაინი.
 • 3Ds Max მოდელირება და ინტერიერის დიზაინი.
 • AutoCAD ხაზვა და მოდელირება.
 • და გაიაროთ რეგისტრაცია.
  ra aris saWiro swavlebisaTvis
  1. სასურველ კურსებზე რეგისტრაცია
  2. რეგისტრაციის შემდეგ 2 დღის განმავლობაში სწალის საფასურის გადახდა.
  3. საკუთარ კომპიუტერში კურსიდან გამომდინარე, პროგრამების ჩატვისთვა.
  4. დისტანციური სწავლები შემთხვევაში ასევი ZOOM - ის ჩატვირთვა.
  saidan gadmovweroT programebi
  1. ZOOM. ვებ-საიტის მისამართია: https://zoom.us/ .
  2. არჩეული სასწავლო კურსიდან გამომდინარე;
  a. ArchiCAD-26. ვებ-საიტის მისამართია: - https://graphisoft.com/
  b. 3Ds Max-2022. ვებ-საიტის მისამართია: - https://www.autodesk.com/
  c. V_Ray render. ვებ-საიტის მისამართია: - https://www.chaosgroup.com/
  d. AutoCAD-2022. ვებ-საიტის მისამართია: - https://www.autodesk.com/
  ra unda icodes moswavlem
  აუცილებლად, კარგად უნდა ფლობდეს კომპიუტერს.
  დისტანციურ სწავლებაში მონაწილე მოსწავლემ ასევე ფლობდეს ZOOM-ის ძირითად საშუალებებს.

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
  - სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
  - საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
  - მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
  - თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
  - გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
  I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
  II-ახალი თემის განხილვა.
  III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
  - თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
  დიპლომის ნიმუში
  სერთიფიკატის ნიმუში
  სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
  - დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
  - სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
  კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
  არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
  - PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
  - დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
  - სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
  საოფისე,
  გრაფიკული,
  სამშენებლო,
  საინჟინრო,
  და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
  - PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
  - ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია